دیپورت پیشمرگ کومله به ایران

24 می 2017

اید ظرف مدت۲۰ روز خود را داوطلبانه به سفارت ایران جهت دیپورت معرفی کند در غیر اینصورت از طرف پلیس آلمان بازداشت و به ایران باز گردانده خواهد شد.

1 3 4 5 6 7 11