دیار و نادیار

متواری شدن مسئول انتشارات حزب دمکرات

30 اکتبر 2015

کویستان فتوحی عضو کمیته مرکزی و مسئول انتشارات حزب دمکرات (جناح خالد عزیزی) در اقدامی از حزب مذکور منفک و مقرحزب را ترک نمود.نامبرده که از اعضا با سابقه حزب محسوب می شود، پس از