دیار و نادیار

آخرین وضعیت حضور در کیله شین

۱۹ آبان ۱۳۹۴

کریم پرویزی، چکو و حسن شرفی عنوان نمودند که حزب در کوی سنجق ماندگار نیست و جابجا خواهد شد و بنظر می رسد در آینده به قندیل خواهد رفت. پارتی نیز در این راستا نقش