دیار و نادیار

بدون شرح!

۲ مرداد ۱۳۹۵

یکی از اعضای رهبری : پیشمرگانی که می خواهند به داخل بروند مانند گوسفند می مانند